Klauzula Informacyjna dla rodziców dziecka w Przedszkolu MAJA

POZNAJ SWOJE PRAWA

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest NZOZ MEDIDENT dr n.med. Agnieszka Homa-Kurczab Niepubliczny Żłobek MAJA Agnieszka Homa-Kurczab Niepubliczne Przedszkole MAJA Agnieszka Homa-Kurczab z siedzibą w Goczałkowicach Zdrój, ul. Stefana Żeromskiego 2a, kod pocztowy: 43-230 Goczałkowice-Zdrój.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z faktem przetwarzania przez nas Twoich danych. Inspektorem jest Dorota Pszczółka (e-mail: majazlobek@majazlobek.pl).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane osobowe będą przetwarzanie wyłącznie:

  • w celu realizacji celów i zadań wynikających z Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego /na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, b i c RODO,
  • dla celów podatkowych i rachunkowych w związku z przepisami prawa/na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą udostępniane przez Administratora Danych Osobowych wyłącznie:

  • podmiotom przetwarzający z którymi Administrator Danych Osobowych podpisał umowę powierzenia,
  • organom państwowym, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani żadnej organizacji międzynarodowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane:

  • nie dłużej niż jest to konieczne, przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa, tj. Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz z aktów wykonawczych do ustawy,
  • dla celów podatkowych i rachunkowych zgodnie z przepisami prawa.

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania (jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora Danych), ograniczenia przetwarzania (jeżeli dane są nieprawidłowe możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych) prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (tych danych których Administrator Danych nie będzie potrzebował w celu kontroli przez organy publiczne), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem(w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody art. 6 ust 1 pkt a RODO i art. 9 ust 2 pkt b RODO), prawo do bycia zapomnianym (jeśli przepis prawa na to pozwala).

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄKOWE?

Podanie danych osobowych wynikających z Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz z aktów wykonawczych do ustawy jest niezbędne w celu świadczenia usług. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości zapisania dziecka do przedszkola i świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.